Terve oppiva mieli
illustration_03

TOM-kehittämishanke

"Kehittämishanke tuo suomalaisiin luokkahuoneisiin mm. stressinhallintaa, itsesäätelyä, itsetuntemusta, oppimisen iloa, omien tunteiden tunnistamista, rentoutta ja luovuutta, kukoistamista, omien arvojen ja vahvuuksien löytymistä, myötätuntoa ja arvostavaa kohtaamista oppilaiden ja opettajien välille, ja tietysti onnellisuutta ja iloa, sekä oppilaille että opettajille." Salla-Maarit Volanen, tutkimuksen johtaja

Terve Oppiva Mieli (TOM) -tutkimushanke laajentui kehittämishankkeeksi syksyllä 2016, kun työryhmälle myönnettiin sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määräraha kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaisen hyvinvointikoulutuksen sekä lasten ja nuorten tietoisuustaitoharjoitteita sisältävän TOM –Open Oppaan kehittämiseen vuosille 2016-2018.

Kehitimme peruskoulujen kouluhenkilökunnalle räätälöidyn hyvinvointikoulutuksen, joka järjestettiin kolmessa eri koulutusmuodossa: 1) lähiopetuskoulutuksena; 2) lähi+verkkokoulutuksena ja 3) verkkokoulutuksena. Koulutus koostuu kahdesta koulutusosiosta: 1) Läsnäolo opettajan hyvinvoinnin tukena -koulutusosio on kouluhenkilökunnan omaa hyvinvointia edistävä 8 viikon hyvinvointikoulutus, joka tarjoaa opettajille tutkitusti tehokkaita työkaluja mm. stressinhallintataitojen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen, myötätunnon ja itsemyötätunnon sekä työssäjaksamisen edistämiseen. 2)  Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena –koulutusosio on 6 viikon koulutus, jossa opitaan mm. miten jalkauttaa tietoisuustaidot osaksi koulupäiviä ja miten motivoida oppilaita tekemään harjoitteita. Koulutuksen jälkeen osallistujat aloittivat tietoisuustaitojen ohjaamisen koululuokissa lasten ja nuorten tietoisuustaitoharjoitteita sisältävän TOM -Open Oppaan avulla.

Toteutettavuustutkimus

Hankkeen aikana suoritimme toteutettavuustutkimuksen selvittääksemme, miten tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ovat jalkautettavissa suomalaisiin peruskouluihin mahdollisimman tehokkaasti ja kouluja hyödyttävällä tavalla. Tutkimusaineisto on kerätty koulutuksen käyneiltä kouluhenkilökunnan jäseniltä kyselylomakkeiden sekä haastatteluiden muodossa.

TOM-koulutukseen osallistuneet olivat tyytyväisiä koulutukseemme, he arvioivat koulutuksen soveltuvan kouluhenkilökunnalle ja he suosittelisivat koulutusta kollegoillensa. Osallistujat kokivat saaneensa työkaluja sekä oman että oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Osa koulutukseen osallistuneista koki koulutuksessa opittujen taitojen hyödyttäneen hankalien tilanteiden selvittämisessä. Lisäksi osa osallistujista oli havainnut vuorovaikutuksen oppilaisiin parantuneen. Koulutukseen osallistuneet pitivät tietoisuustaitoharjoitteita hyödyllisinä oppilaille ja he arvioivat harjoitteiden sopivan hyvin yhteen koulun tavoitteiden ja arvojen kanssa.

TOM-koulutus otettiin hyvin vastaan peruskoulujen kouluhenkilökunnan keskuudessa ja se soveltui hyvin suomalaiseen kouluympäristöön. Kehittämishankkeen aikana kerättyjä tutkimustuloksia, palautteita ja kokemuksia tullaan hyödyntämään tietoisuustaitojen jalkauttamisessa opetus- ja kasvatusalalle kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Tutustu tarkemmin hankkeen toteutukseen ja tuloksiin lukemalla hankkeen loppuraportti.

TOM-kehittämishankkeen loppuraportti

Ajankohtaiset koulutukset

Tänä päivänä hyvinvointikoulutusta tarjoaa Terve Oppiva Mieli yhdistys. Koulutus on nykyään nimeltään Läsnäoleva kasvattaja –koulutus ja se sisältää kehittämishankkeen aikana kehitetyt kaksi koulutusosiota. Tutustu koulutustarjontaamme. Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutuksiimme!