Terve oppiva mieli
Terve oppiva mieli

Koulutuspalautteet 2018-2019

”Loistava koulutuskokonaisuus! Antoi mahdollisuuden levolliseen ja armolliseen itsensä kehittämiseen.”

”Näen tietoisuustaitojen kehittämisen äärettömän tärkeänä ärsykkeitä tulvivassa maailmassa. Näiden taitojen kehittäminen on tärkeää tasa-arvonkin kannalta, kun oppilaiden lähtökohdat voivat olla hyvin erilaiset.”

Lukuvuoden 2018-2019 verkossa järjestetty TOM-tietoisuustaitokoulutus on saatu päätökseen. Koulutus koostui kahdesta koulutusosiosta: 1) Läsnäolo opettajan työn tukena ja 2) Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena. Ensimmäisessä koulutusosiossa keskityttiin kouluhenkilökunnan oman hyvinvoinnin edistämiseen tietoisuustaitojen harjoittamisen avulla ja toisessa koulutusosiossa käytiin läpi, miten jalkauttaa tietoisuustaitoharjoituksia luokkiin. Koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta.

Nyt kerromme, millaisia hyötyjä ja työkaluja kouluhenkilökunnan jäsenet ympäri Suomea ovat saaneet oman hyvinvointinsa edistämiseen ja työskentelyyn oppilaidensa kanssa. Alla on otteita palauteraportissa, jonka voit kokonaisuudessan lukea täältä.

Läsnäolo opettajan työn tukena –koulutusosio

TOM-sisällöntuottajat ja TOM-kouluttajat: Satu Posti ja Kim Wikström

Koulutuksen hyödyt

Osallistujat kokivat kouluhenkilökunnan omaa hyvinvointia tukevan Läsnäolo opettajan työn tukena -koulutusosion hyödyllisenä suhteessa omaan (työ)hyvinvointiinsa. Asteikolla 1-7 (1= ei lainkaan hyödyllinen -7= erittäin hyödyllinen) osallistujat (N=114) arvioivat koulutusosion hyödyllisyyden suhteessa omaan hyvinvointiinsa keskiarvolla 5.8.

Kysyimme myös, kokivatko osallistujat hyötyneensä tietoisuustaitoharjoituksista. Kaikki kysymykseen vastanneet (N=110) kokivat hyötyneensä tietoisuustaitoharjoituksista. Vastauksissa nousi esille keskittymiskyvyn, läsnäolotaitojen ja rauhoittumistaitojen parantuminen sekä itsemyötätunnon, armollisuuden ja kehotuntemusten tunnistamisen vahvistuminen.

”Keskittyminen parantunut, läsnäolo eri tilanteissa parantunut”

”On ollut helpompi keskittyä oleelliseen ja jättää ylimääräistä pois. Kiireen tunne on vähentynyt samalla kun on muistanut olla itselleen armollisempi.”

”Rauhallisuutta, itsemyötätuntoa, lempeyttä.”

”Armollisuudessa itseä ja muita kohtaan.”

”Stressitason lasku, kuuntelutaidot parantuneet, myötätunto lisääntynyt itseä ja muita kohtaan.”

Koulutustyytyväisyys

Osallistujien koulutustyytyväisyys oli korkea. Läsnäolo opettajan työn tukena -koulutusosion koulutustyytyväisyyden keskiarvo oli 8.5 (N=114). Koulutusosio arvioitiin asteikolla 0= en lainkaan tyytyväinen-10=erittäin tyytyväinen.

Koulutusosion suositteleminen kollegoille

Osallistujat myös suosittelisivat koulutukseen osallistumista kollegoillensa. 95 % vastanneista (N=114) suosittelisi Läsnäolo opettajan työn tukena -koulutusosiota kollegoillensa.

Vuorovaikutus oppilaiden kanssa

Ensimmäisen koulutusosion aikana 54 % vastanneista (N=114) oli havainnut muutosta vuorovaikutussuhteessa oppilaiden kanssa. Muutoksen vuorovaikutussuhteessa havainneet kouluhenkilökunnan jäsenet kertoivat läsnäolevan kohtaamisen ja kuuntelun sekä rauhallisuuden lisääntyneen.Osallistujat, jotka eivät olleet havainneet muutosta, pohtivat syyksi liian lyhyen seurantajakson ja haasteen havainnoida muutosta itse.

”Luulisin, että lapset ovat huomanneet open kohtaavan heitä paremmin ja keskittymisen heidän asioiden kuunteluun.

”Molemminpuolinen kuunteleminen on parantunut ja työskentelyyn on tullut rauhallisuutta.

”Kun minä olen läsnä myös oppilas on.”

Tietoisuustaitojen hyödyt haastavissa luokkatilanteissa

74 % palautekyselyyn vastanneista (N=114) koki hyötyneensä koulutuksessa oppimistaan taidoista haastavissa luokkatilanteissa ja 26 % vastanneista ei ollut kokenut hyötyneensä oppimistaan taidoista haastavissa tilanteissa

Kyllä-vastauksissa kuvattiin rauhallisempi toiminta haastavissa tilanteissa, oman läsnäolon ja kärsivällisyyden parantuminen sekä haastavan tilanteen tarkastelu ulkoapäin. En-vastauksissa korostuivat lyhyt aikaväli ja uusien tapojen oppiminen vähitellen.

”Olen toiminut rauhallisemmin ja ollut tietoisesti enemmän läsnä.”

”Oppilaita kohdatessa on osannut paremmin siirtää omat tunteet sivuun ja kohdata tilanteen ulkoapäin.”

Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena –koulutusosio

TOM-sisällöntuottajat: Susanna Ahvalo ja Satu Posti, TOM-kouluttajat: Susanna Ahvalo ja Kim Wikström

Koulutustyytyväisyys

Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena -koulutusosion koulutustyytyväisyyden keskiarvo oli 7.9 (N=78). Koulutusosio arvioitiin asteikolla 0= en lainkaan tyytyväinen-10=erittäin tyytyväinen.

Koulutusosion suositteleminen kollegoille

98 % vastanneista (N=77) suosittelisi Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena -koulutusosiota kollegoillensa.

Vuorovaikutus oppilaiden kanssa

73 % vastanneista (N=56) oli havainnut muutosta vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Vastaajat olivat havainneet seuraavanlaisia muutoksia:

”Vuorovaikutus vaikuttaa syventyneen.”

”Kuuntelen keskittyneemmin ja lapset kuuntelevat toisiaan paremmin.”

”Keskittyminen ja läsnäolo ovat parantuneet.”

”Vauhdikas ryhmä rauhoittuu, kun tehdään alkuun harjoitus. Sen jälkeen ollaan kuin yhdessä laskeuduttu opiskelemisen tilaan.”

Tietoisuustaitojen hyödyt haastavissa luokkatilanteissa

81 % vastanneista (N=63) oli kokenut hyötyneensä koulutuksessa oppimistaan taidoista haastavissa luokkatilanteissa. Vastaajat, jotka eivät olleet kokeneet hyötyneensä oppimistaan taidoista pohtivat syiksi harjoittamisen epäsäännöllisyyttä ja vahvaa aikaisempaa kokemusta tietoisuustaitojen harjoittamisesta.

”On helpompi pysyä rauhallisena tilanteissa, joissa ennen hermostui.”

”Erityisesti erityisoppilaiden kohtaamisessa huomaan taitojeni parantuneen ja löydän paljon enemmän empatiaa itsestäni tilanteissa.”

”Olen paremmin läsnä. Jos luokka on levoton, teemme väliin, vaikka muutaman tietoisen hengityksen tai kävelyn, jolloin keskittyminen lisääntyy.”

”Olen pystynyt ottamaan tilanteisiin etäisyyttä ja suhtautumaan niihin rauhallisemmin.”