Terve oppiva mieli

Terve Oppiva Mieli -tutkimus- ja kehittämishanke

Tutkimus

Terve Oppiva Mieli on yhteistyössä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa toteutettava terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke.

Tutkimushankkeessa kartoitetaan tietoisuustaitojen vaikuttavuutta 12-15-vuotiaiden koululaisten tarkkaavaisuuteen, stressinhallintaan, mielenterveyteen, onnellisuuteen ja myötätuntoon. Tutkimushankkeeseen osallistui 3519 oppilasta opettajineen ja vanhempineen vuosina 2014-2016. Kiitämme lämpimästi kaikkia tutkimukseen osallistuneita oppilaita, opettajia, rehtoreita ja vanhempia.

Tutkimuksen tavoitteet

Terve Oppiva Mieli -tutkimuksen tavoitteena on:

  • Tutkia tietoisuustaitojen vaikuttavuutta koululaisten tarkkaavaisuuteen, stressinhallintaan, mielenterveyteen, onnellisuuteen, myötätuntoon ja oppimiseen
  • Edistää koululaisten parissa tutkimiamme voimavaratekijöitä.
  • Kaventaa hyvinvointi- ja oppimiseroja erilaisten ryhmien välillä.
  • Edistää luokkarauhaa ja kouluhenkilökunnan työssä viihtymistä sekä työssä jaksamista.
  • Tuoda kouluihin kustannustehokas työväline tukemaan hyvinvointia, oppimista ja kouluviihtyvyyttä.

Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa nuorten itse kokemasta stressin määrästä, hyvinvoinnista, terveyskäyttäytymisestä, unen laadusta ja määrästä, ruudulla vietetyn ajan määrästä sekä mm. koulukiusaamisesta. Seurantamittauksien avulla saadaan myös tietoa edellä mainituissa muuttujissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista opetusjakson aikana ja sen jälkeen.

Tulokset

Tutkimuksen ensimmäisissä analyyseissa on verrattu tietoisuustaito-opetusjaksoon osallistunutta ryhmää rentoutusharjoituksia tehneeseen kontrolliryhmään. Analyyseissa on tarkasteltu tuloksia psyykkisen joustavuuden (=resilienssi), sosio-emotionaalisen toimintakyvyn sekä masennuksen ilmaantuvuuden suhteen. Tuloksia on myös tarkasteltu sukupuolittain, luokka-asteittain sekä harjoittamisen määrän mukaan.

Tulosten mukaan tietoisuustaitojen harjoittamisesta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta enemmän hyötyä kuin tavallisista rentoutusharjoituksista; psyykkinen joustavuus lisääntyi, ja masennuksen ilmaantuvuus väheni tilastollisesti merkitsevästi tietoisuustaitoja harjoittaneen ryhmän eduksi. Tulokset ovat tytöillä selkeämpiä kuin pojilla. Tarkempi analysointi paljasti, että erittäin säännöllisesti tietoisuustaitoja harjoittavat pojat hyötyivät harjoittamisesta tyttöjen lailla. Mahdollisia syitä tähän on useampia, mutta yksi todennäköinen selitys on se, että kyseiset harjoitteet, sekä niiden hienovaraisten ja psykologisten vaikutusten havaitseminen on tytöille luontaisempaa poikiin verrattuna. Tietoisuustaidot ovat erittäin hyödyllinen, kätevä ja suosittelemamme keino lisätä tunteiden tunnistamista ja ilmaisua poikien keskuudessa.

Sosio-emotionaalinen toimintakyky parani tietoisuustaitoryhmään kuuluvilla, mutta tilastollinen ero tietoisuustaitojen hyväksi rentoutusryhmään verrattuna ilmaantui ainoastaan seiskaluokkalaisten parissa.

Julkaisut

Tutustu tutkimuksesta julkaistuihin artikkeleihin: Terve Oppiva Mieli -tutkimuksen artikkelit. 

 

Kehittämishanke

Terve Oppiva Mieli (TOM) -tutkimushanke laajentui kehittämishankkeeksi syksyllä 2016, kun työryhmälle myönnettiin sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määräraha kouluhenkilökunnan tietoisuustaitopohjaisen hyvinvointikoulutuksen sekä lasten ja nuorten tietoisuustaitoharjoitteita sisältävän TOM –Open Oppaan kehittämiseen vuosille 2016-2018. Kehitimme tutkimushankkeesta saatujen tulosten sekä opettajien ja oppilaiden kokemusten pohjalta tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ja jalkautimme ne suomalaisiin peruskouluihin. Hyvinvointiohjelmien tavoitteena on saada tietoisuustaidot osaksi kouluarkea sekä edistää koululaisten ja kouluhenkilökunnan hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.

Kehitimme peruskoulujen kouluhenkilökunnalle räätälöidyn hyvinvointikoulutuksen, joka järjestettiin kolmessa eri koulutusmuodossa: 1) lähiopetuskoulutuksena; 2) lähi+verkkokoulutuksena ja 3) verkkokoulutuksena. Koulutus koostuu kahdesta koulutusosiosta: 1) Läsnäolo opettajan hyvinvoinnin tukena -koulutusosio on kouluhenkilökunnan omaa hyvinvointia edistävä 8 viikon hyvinvointikoulutus, joka tarjoaa opettajille tutkitusti tehokkaita työkaluja mm. stressinhallintataitojen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen, myötätunnon ja itsemyötätunnon sekä työssäjaksamisen edistämiseen. 2)  Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena –koulutusosio on 6 viikon koulutus, jossa opitaan mm. miten jalkauttaa tietoisuustaidot osaksi koulupäiviä ja miten motivoida oppilaita tekemään harjoitteita. Koulutuksen jälkeen osallistujat aloittivat tietoisuustaitojen ohjaamisen koululuokissa lasten ja nuorten tietoisuustaitoharjoitteita sisältävän TOM -Open Oppaan avulla. Hankkeen aikana suoritimme toteutettavuustutkimuksen selvittääksemme, miten tietoisuustaitopohjaiset hyvinvointiohjelmat ovat jalkautettavissa suomalaisiin peruskouluihin mahdollisimman tehokkaasti ja kouluja hyödyttävällä tavalla. Tutkimusaineisto on kerätty koulutuksen käyneiltä kouluhenkilökunnan jäseniltä kyselylomakkeiden sekä haastatteluiden muodossa.